Veículo

Tin tức thời sự (Vietnã)
Em 2021: 2 notícias
Desde 1995: 3 notícias

S?t xu?t huy?t và COVID-19: Gánh n?ng kép cho các qu?c gia châu Á

Publicado em 09 junho 2021
Ði?u này dã làm d?y lên n?i lo ng?i các qu?c gia ? châu Á, noi mà các b?nh do mu?i gây ra nhu s?t xu?t huy?t r?t ph? bi?n, có th? ph?i d?i m?t v?i “gánh n?ng kép” vào th?i di?m h? th?ng y t? dang b? kéo cang b?i d?i d?ch COVID-19. Theo báo Buu di?n Hoa Nam Bu?i sáng (SCMP), các nhà khoa h?c Brazil dã phân tích m?u máu c?a [...]