Notícia

VnExpress (Vietnã)

Phát hi?n nhi?u bi?n th? c?a nCoV

Publicado em 11 março 2020

Por VnExpress

Các nhà nghiên c?u ? Vi?n Adolfo Lutz (IAL), Ð?i h?c São Paulo (USP) và Ð?i h?c Oxford công b? trình t? gene hoàn ch?nh c?a nCoV t? m?u b?nh ph?m c?a m?t ngu?i dàn ông 61 tu?i ? São Paulo, ngu?i quay tr? v? t? Italy và du?c ch?n doán nhi?m nCoV. H? gi?i trình t? trong chua d?y 48 gi? và chia s? k?t qu? hôm 28/2 trên trang Virological.org, kho d? li?u dành cho các nhà vi trùng h?c, d?ch t? h?c và chuyên gia y t? công c?ng.

Theo Ester Sabino, Vi?n tru?ng Vi?n Y h?c Nhi?t d?i thu?c USP, dây là phân tích h? gene hoàn ch?nh d?u tiên c?a nCoV tìm th?y ? Lombardy, tâm d?ch t?i Italy. K?t qu? phân tích so b? ch? ra h? gene này khác v?i virus Vu Hán ? ba d?t bi?n. Thông tin s? giúp các nhà nghiên c?u tìm hi?u cách virus lan r?ng kh?p th? gi?i và phát tri?n vaccine cung nhu xét nghi?m ch?n doán.

Sabino cho bi?t trình t? c?a b?nh nhân nCoV d?u tiên ? Brazil r?t gi?ng m?u b?nh ph?m gi?i trình t? ? Ð?c hôm 28/1. "Virus d?t bi?n tuong d?i ít, trung bình m?i tháng m?t l?n, do dó gi?i trình t? nh?ng do?n nh? c?a h? gene không có ý nghia gì. Ð? hi?u cách virus lây lan và ti?n hóa, chúng ta c?n ph?i l?p b?n d? c? h? gene", Sabino chia s?.

Nhóm nghiên c?u ? IAL cung gi?i trình t? h? gene c?a nCoV cô l?p t? b?nh nhân s? hai t?i Brazil du?c ch?n doán m?c Covid-19. Hoàn thành ch? 24 gi? sau khi xác nh?n ca b?nh, nghiên c?u cho th?y h? gene c?a virus cô l?p t? b?nh nhân d?u tiên và s? hai có nhi?u di?m khác bi?t.

"H? gene c?a b?nh nhân s? 2 ? Brazil gi?ng h? gene gi?i trình t? ? Anh hon và cung khác virus ? Vu Hán. Ði?u này cho th?y d?ch Covid-19 dang m?nh d?n kh?p châu Âu ? ch? các ca lây nhi?m n?i b? x?y ra t?i nhi?u nu?c thu?c châu l?c", Sabino nh?n d?nh.

Quá trình theo dõi s? cho phép các nhà nghiên c?u nh?n bi?t các do?n thu?c h? gene c?a virus ít d?t bi?n nh?t, m?t bu?c thi?t y?u nh?m phát tri?n vaccine và xét nghi?m ch?n doán. Theo Sabino, n?u các xét nghi?m nh?m vào do?n gene thu?ng xuyên d?t bi?n, kh? nang gi?m d? nh?y s? r?t cao.

Nh?ng d?t bi?n phát hi?n ? ca b?nh d?u tiên không nghiêm tr?ng b?i virus du?ng nhu v?n ?n d?nh d? d? vaccine có hi?u qu?, theo David Heymann, giáo su d?ch t? b?nh truy?n nhi?m ? Tru?ng V? sinh và Y h?c Nhi?t d?i London. Theo Heymann, nh?ng d?t bi?n nh? là di?u bình thu?ng, d?c bi?t v?i virus ARN. Các nhà khoa h?c v?n dang tìm hi?u v? virus, nhung nó dang ti?n hóa theo hu?ng có th? truy ngu?c v? b?nh nhân d?u tiên ? t?nh H? B?c, Trung Qu?c.

Tru?c dó, nhóm nghiên c?u d?ng d?u là giáo su Claudia Balotta ? B?nh vi?n Ð?i h?c Sacco t?i Milan, hôm 27/2 công b? h? dã cô l?p thành công bi?n th? m?i c?a nCoV t? m?t b?nh nhân ngu?i Italy. Bi?n th? virus này có nhi?u khác bi?t v? m?t gene so v?i virus cô l?p ? Trung Qu?c. Theo Massimo Galli, giám d?c khoa Y sinh và Khoa h?c Lâm sàng ? Sacco, virus có th? dã tu?n hoàn vài tu?n tru?c nh?ng ca du?c xác nh?n d?u tiên, có th? t? gi?a tháng 1.

Hôm 3/3, t?p chí National Science Review công b?, k?t qu? gi?i trình t? h? gene virus trên 103 b?nh nhân Covid-19 c?a các nhà khoa h?c Trung Qu?c, cho th?y nCoV có hai bi?n th?, ký hi?u là L và S v?i d?c trung là hai SNP khác nhau. SNP là m?t thay d?i base don trên chu?i trình t? ADN, chi?m m?t t? tr?ng d? l?n (trên 1%) trong c?ng d?ng.

Dù bi?n th? L (chi?m 70%) ph? bi?n hon bi?n th? S (chi?m 30%), nhóm nghiên c?u nh?n th?y bi?n th? S có tru?c. Bi?n th? L xu?t hi?n nhi?u hon trong giai do?n d?u c?a d?ch b?nh ? Vu Hán, xác su?t c?a chúng gi?m d?n t? d?u tháng 1/2020. S? can thi?p c?a con ngu?i có th? t?o ra áp l?c ch?n l?c l?n hon d?i v?i bi?n th? L, khi?n chúng lan nhanh và m?nh hon. Ngu?c l?i, bi?n th? S xu?t hi?n s?m và t?n công con ngu?i ít hon, có xác su?t tuong d?i ngày càng tang do áp l?c ch?n l?c y?u hon. Tuy v?y, k?t lu?n này chua du?c gi?i chuyên gia trên th? gi?i công nh?n.