Notícia

VnReview (Vietnã)

Ngu?i an thu?n chay hay an th?t d?u có th? tang cu?ng co b?p nhu nhau

Publicado em 23 maio 2021

Por KHCN

M?t nghiên c?u m?i dây c?a các nhà khoa h?c Brazil cho th?y, ch? d? an thu?n chay ho?c an t?p c? th?t l?n th?c v?t d?u giúp tang kh?i lu?ng co nhu nhau.

 

Sau khi th? nghi?m trên ngu?i tru?ng thành tr? và kh?e m?nh c?a các nhà nghiên c?u t?i Ð?i h?c São Paulo, h? dã phát hi?n th?y m?c d? h?p th? protein phù h?p là chìa khóa d? có du?c s?c m?nh co b?p, b?t k? ngu?n cung protein cho co th? là gì.

Lu?ng protein quan tr?ng hon ngu?n protein n?u m?c dích d?t ra là s?c m?nh và kh?i lu?ng co b?p. Ðây là phát hi?n quan tr?ng trong m?t nghiên c?u so sánh tác d?ng c?a vi?c rèn luy?n s?c kh?e ? nh?ng ngu?i tình nguy?n theo ch? d? an thu?n chay ho?c an th?t. Theo dó nh?ng ngu?i này du?c an d?y d? protein theo khuy?n ngh?.

Trong nghiên c?u, các nhà khoa h?c t?i Ð?i h?c São Paulo (USP), Brazil dã ti?n hành m?t s? th? nghi?m và dánh giá trên 38 thanh niên kh?e m?nh. M?t n?a trong s? h? là ngu?i an chay và m?t n?a là ngu?i an th?t. H? s? du?c theo dõi trong 12 tu?n.

Ngoài vi?c th?c hi?n các bài t?p d? tang s?c m?nh và kh?i lu?ng co, các tình nguy?n viên s? ph?i an theo ch? d? an h?n h?p g?m c? protein d?ng v?t và th?c v?t ho?c m?t ch? d? an hoàn toàn t? th?c v?t. Nhu dã nói ? trên, c? hai nhóm ngu?i d?u an d? hàm lu?ng protein khuy?n ngh? (1,6 gram protein cho m?i kg tr?ng lu?ng co th? m?i ngày). Sau 3 tháng th? nghi?m, k?t qu? khá b?t ng? khi các nhà khoa h?c "không" phát hi?n th?y b?t k? s? khác bi?t nào gi?a ngu?i an chay và ngu?i an th?t khi xét d?n s?c m?nh co b?p và s? gia tang kh?i lu?ng co.

Ch? d? an giàu protein th?c v?t hay d?ng v?t không quy?t d?nh kh?i lu?ng co tang thêm ? m?i ngu?i?

Hamilton Roschel, m?t trong s? tác gi? c?a nghiên c?u cho bi?t:"Gi?ng nhu b?t k? lo?i protein nào khác trong co th? chúng ta, ch?ng h?n nhu protein trong t? bào da và tóc, chúng ch?t di và thay m?i liên t?c. Trong dó co b?p c?a chúng ta tr?i qua quá trình t?ng h?p và phân h?y m?i ngày. Ch? d? an u?ng (lu?ng protein n?p vào) và t?p th? d?c là nh?ng y?u t? di?u ch?nh cân b?ng protein chính, giúp t?ng h?p hon là phân h?y". Roschel hi?n là giáo su t?i Ð?i h?c São Paulo.

Ngu?n protein d?c trung là các axit amin thi?t y?u, d?c bi?t là leukin, dóng vai trò quan tr?ng trong vi?c kích thích d?ng hóa co xuong.

Ð?m d?ng v?t có nhi?u leukin hon d?m th?c v?t. Leukin là m?t axit amin thi?t y?u trong quá trình truy?n tín hi?u kích thích d?ng hóa. Ch? d? an dùng d?m th?c v?t thu?ng du?c cho cung c?p ít leukin hon, d?n t?i ít kích thích ho?t d?ng d?ng hóa hon, t? dó làm ?nh hu?ng d?n kh? nang tang kh?i lu?ng co c?a nh?ng ngu?i an chay tru?ng.

Nhung nghiên c?u trên dã có m?t chút d?i m?i trong cách ti?p c?n khi ti?n hành phân tích lâm sàng tác d?ng c?a ch?t lu?ng ngu?n protein d?i v?i s? thích nghi c?a co b?p ? ngu?i an chay so v?i ngu?i an th?t. B?i l? h?u h?t các nghiên c?u v? ch? d? này cho d?n nay d?u t?p trung vào ph?n ?ng d?ng hóa c?p tính c?a co b?p v?i lu?ng protein trong di?u ki?n phòng thí nghi?m ch? không ph?i trên kh?i lu?ng co th?c t?.

Roschel chia s?: "Nh?ng phát hi?n cho th?y, không có s? suy gi?m kh?i lu?ng co b?p ? nh?ng ngu?i tr? an chay tru?ng, n?u h? an dúng lu?ng protein. Trên th?c t?, k?t qu? c?a c? hai ch? d? an kiêng d?u gi?ng nhau, xét v? lu?ng protein n?p vào co th?".

Các nhà nghiên c?u nh?n m?nh r?ng, lu?ng protein n?p vào co th? các tình nguy?n viên là nhu nhau trong c? hai ch? d? an. Ngu?i an th?t và ngu?i an chay tru?ng h?p th? ngu?n protein huy?t thanh t? s?a ho?c protein d?u nành tuong ?ng, phù h?p v?i nhu c?u và ch? d? an u?ng c?a t?ng cá nhân và d?t du?c lu?ng protein theo khuy?n ngh?.

Roschel cho bi?t:"Trong th?c t? lâm sàng, chúng tôi bi?t th?c ph?m có ngu?n g?c d?ng v?t thu?ng có hàm lu?ng protein cao hon. Ví d?, th?t, s?a và tr?ng ch?a nhi?u protein hon m?i gram so v?i g?o và d?u. Trong m?t ?ng d?ng lâm sàng v?i th?c ph?m có ngu?n g?c th?c v?t là ngu?n protein duy nh?t, nh?ng ngu?i an chay tru?ng s? c?n an m?t lu?ng l?n th?c ph?m d? có du?c cùng m?t lu?ng protein. Trong m?t s? tru?ng h?p c? th?, dây có th? là m?t thách th?c l?n".

Ngu?n protein t? ch? d? an th?t và c? th?c v?t không có s? khác bi?t, mi?n là m?i d?i tu?ng nh?n d? lu?ng protein. K?t qu? này ch?ng th?c các d? li?u tru?c dây nói ch? d? an thu?n chay s? hoàn h?o n?u du?c lên k? ho?ch và th?c hi?n dúng cách. Các nghiên c?u tru?c dây ch? ra, ch? d? an thu?n chay th?m chí còn t?t cho s?c kh?e hon ch? d? an c? th?t và th?c v?t. Tuy nhiên d?i v?i tru?ng h?p này, ngu?i an ph?i du?c tu v?n và giáo d?c dinh du?ng thích h?p d? l?a ch?n ngu?n th?c ph?m t? th?c v?t phù h?p.

M?t di?m khác du?c Roschel luu ý là d?i tu?ng trong nghiên c?u là thanh niên kh?e m?nh. K?t qu? có th? khác d?i v?i ngu?i l?n tu?i ho?c d?i tu?ng có v?n d? v? s?c kh?e.

Nhà nghiên c?u Roschel cho bi?t: "Lão hóa kéo theo m?t hi?n tu?ng g?i là kháng d?ng hóa, có nghia là ph?n ?ng d?ng hóa du?i m?c t?i uu d?i v?i các kích thích do ch? d? an u?ng và t?p th? d?c so v?i nh?ng ngu?i tr? tu?i. Vi?c dáp ?ng ? m?c t?i uu ch? có th? x?y ra ? ngu?i l?n tu?i n?u lu?ng protein mà h? c?n cao hon lu?ng protein c?a ngu?i tr? kh?e m?nh. Vì v?y, chúng ta nên th?n tr?ng trong vi?c khái quát hóa nh?ng phát hi?n c?a mình cho t?t c? m?i ngu?i".

Nghiên c?u du?c xu?t b?n trên t?p chí Sports Medicine m?i dây.

Essa notícia também repercutiu nos veículos:
MediExpose (ìndia) News Medical (Austrália) South Coast Online News (Austrália) SanSeveroTV (Itália) 4State News Il Mio Diabete (Itália) Health News Report (EUA) 7thSpace Patriot News Organization (EUA) Health Words News Technology Alpha Science Codex Scienmag Science Magazine (Reino Unido) InfoSurHoy (EUA) ScienceBlog ClinicalNews (EUA) Crookwell Online News (Austrália) Maitland Online News (Austrália) Caloundra Online News (Austrália) Australian Online News (Austrália) Ipswich Online News (Austrália) Gold Coast Online News (Austrália) South Burnett Online News Stanthorpe Online News (Austrália) Sunshine Coast Online News (Austrália) Today UK News (Reino Unido) Walcha Online News (Austrália) Hervey Bay Online News (Austrália) Perth Online News (Austrália) Bioengineer (Reino Unido) Buderim Online News (Austrália) Capeyork online news (Austrália) Chinchilla Online News (Austrália) Northern Rivers Online News (Austrália) Lake Macquarie Online News (Austrália) Lakes Online News (Austrália) Cairns online news (Austrália) Newso Time (EUA) New Zealand Online News (Nova Zelândia) Murray Valley Online News (Austrália) 4State News Adelaide Online News (Austrália) Hobart online news (Austrália) Gladstone Online News (Austrália) Port Stephens online news (Austrália) Queensland Online News (Austrália) Richmond Online News (Austrália) Science News Net Frankston Online News (Austrália) Gatton Online News (Austrália) Rockhampton Online News (Austrália) ScienceBlog Surat Basin Online News (Austrália) Sydney Online News (Austrália) The Uncover Reality (Índia) Vaccar.biz Guyra online news (Austrália) Gympie Online News (Austrália) Herbert River Online News (Austrália) Whitsunday Online News (Austrália) The Health News Express Yumda (Alemanha) Parkes Online News (Austrália) Biloela Online News (Austrália) Noosa Online News (Austrália) Nambour Online News (Austrália) Mandurah online news (Austrália) Maroochydore Online News (Austrália) Medical Xpress (Reino Unido) Melbourne Online News (Austrália) Detonic Fitness Life 48 Western Online News (Austrália) Wheatbelt online news (Austrália) JKZX (China) Kangaroo Island Online News (Austrália) Kawana Online News (Austrália) Newso Time (EUA) Hervey Bay Online News (Austrália) Kawana Online News (Austrália) Whitsunday Online News (Austrália) Adelaide Online News (Austrália) Central Queensland Online News (Austrália) Kangaroo Island Online News (Austrália) Gladstone Online News (Austrália) Northern Territory Online News (Austrália) Baijiahao (China) Fraser Coast Online News (Austrália) Mackay Online News (Austrália) Stanthorpe Online News (Austrália) Gatton Online News (Austrália) Sunshine Coast Online News (Austrália) New Zealand Online News (Nova Zelândia) South Burnett Online News Coastal Views Online News (Austrália) Western Online News (Austrália) Buderim Online News (Austrália) Melbourne Online News (Austrália) Canberra Online News (Austrália) Esperance Online News (Austrália) Singleton Online News (Austrália) Launceston Online News (Austrália) Bathurst Online News (Austrália) Coolum Online News (Austrália) Chinchilla Online News (Austrália) Mildura Online News (Austrália) Nowra Online News (Austrália) Southern Peninsula Online News (Austrália) Darwin Online News (Austrália) Nambour Online News (Austrália) Longreach Online News (Austrália) Warwick Online News (Austrália) Australian Online News (Austrália) Caloundra Online News (Austrália) Rockhampton Online News (Austrália) Surat Basin Online News (Austrália) The Gary Null Show - Podbean (EUA) Murwillumbah Online News (Austrália) Dalby Online News (Austrália) Dubbo Online News (Austrália) Newcastle Online News (Austrália) Eyre Peninsula Online News (Austrália) Queanbeyan Online News (Austrália) Biloela Online News (Austrália) Port Augusta Online News (Austrália) Braidwood Online News (Austrália) Burnie Online News (Austrália) Northern Rivers Online News (Austrália) Frankston Online News (Austrália) Moyne Online News (Austrália) Maroochydore Online News (Austrália) Richmond Online News (Austrália) Lake Macquarie Online News (Austrália) Gympie Online News (Austrália) Margaret River Online News (Austrália) Narrabri Online News (Austrália) Wimmera Online News (Austrália) Maitland Online News (Austrália) Parkes Online News (Austrália) Honest Columnist (EUA) Wheatbelt Online News (Austrália) Albury Wodonga Online News (Austrália) Wollongong Online News (Austrália) Wagga Wagga Online News (Austrália) Gold Coast Online News (Austrália) South Coast Online News (Austrália) Port Phillip Online News (Austrália) Herbert River Online News (Austrália) Cootamundra Online News (Austrália) Port Macquarie Online News (Austrália) Noosa Online News (Austrália) Eden Online News (Austrália) Griffith Online News (Austrália) Walcha Online News (Austrália) Sound Health and Lasting Wealth (Nigéria) BHN - Beauty Economic Newspaper (Japão) Pourquoi Docteur (França) notre-planete.info (França) Yumda (Alemanha) Central & North Burnett Online News (Austrália) Bunbury Online News (Austrália) Beaudesert Online News (Austrália) Kempsey Online News (Austrália) Kalgoorlie Online News (Austrália) Medical Dialogues (Índia) KSR - knowRidge Science Report (Austrália) Inter Reviewed Super Human Radio (EUA) Tenterfield Online News (Austrália) Singleton Online News (Austrália) Port Augusta Online News (Austrália) Moyne Online News (Austrália) Esperance Online News (Austrália) Hunter Valley Online News (Austrália) Cowra Online News (Austrália) Dalby Online News (Austrália) Collie River Online News (Austrália) Detonic Learn Teeth Whitening LaptrinhX Notebook (EUA) Health and Fitness News Biotech Asia News (Índia) Yumda.com (Espanha) Muskelaufbau.Coach (Alemanha) News Break (EUA) Fucoidan Longevity Medical Online News (Austrália) News Break (EUA) Globe Health News Illawarra Online News (Austrália) Whyalla Online News (Austrália) Wauchope Online News (Austrália) Victor Harbour Online News (Austrália) Southwest Online News (Austrália) Namoi Valley Online News (Austrália) Kempsey Online News (Austrália) Katherine Online News (Austrália) Airline Beach Online News (Austrália) Bombala Online News (Austrália) Brisbane Online News (Austrália) Bundaberg online news (Austrália) Moree Online News (Austrália) Nambucca online news (Austrália) Mornington Online News (Austrália) Maryborough Online News (Austrália) Mandurah online news (Austrália) Narromine Online News (Austrália) Mt Isa Online News (Austrália) Goulburn Online News (Austrália) Perth Online News (Austrália) Batemans Bay Online News (Austrália) Canowindra Online News (Austrália) Coleambally Online News (Austrália) Collie River Online News (Austrália) Byron Bay Online News (Austrália) NutraIngredients-LATAM (EUA)