Notícia

Tin Mới Giới (Vietnã)

Ði?u gì làm cho co b?p thích nghi v?i vi?c t?p th? d?c?

Publicado em 03 dezembro 2020

B?n có nh?n th?y mình b? dau co khi b?t d?u t?p th? d?c không? Có th? là do dây là l?n d?u tiên ho?c là s? tr? l?i sau m?t th?i gian dài ngh? t?p luy?n? Nh?ng con dau nhu v?y sau dó tr? thành lý do khi?n b?n h?n ch? v?n d?ng, ngay c? nh?ng c? d?ng don gi?n trong ngày, ho?c th?m chí d?n vài ngày sau khi t?p th? d?c.

Hãy cho nó th?i gian và th?m chí ch? c?n m?t chút quy?t tâm, và co b?p c?a b?n s? quen v?i n? l?c c?a b?n, d?n d?n s? phát tri?n c?a s?c m?nh và d? b?n hon.

Trong h? nghiên c?u du?c công b? trên Cell t?p chí, các nhà khoa h?c liên k?t v?i Ð?i h?c Harvard ? Hoa K? và Ð?i h?c São Paulo có tr? s? t?i Brazil dã xác d?nh và th?o lu?n v? ch?t trung gian t? bào giúp b?n có th? thích nghi v?i m?t bài t?p.

Ngu?i trung gian mà các nhà nghiên c?u tìm th?y là succinate, m?t ch?t chuy?n hóa du?c xác d?nh tru?c dây ch? vì ch?c nang c?a nó trong quá trình hô h?p c?a ti th?.

Các nhà nghiên c?u d?ng sau nghiên c?u này bao g?m Giáo su Julio Cesar Batista Ferreira t? Vi?n Khoa h?c Y sinh c?a USP, ngu?i cung là Trung tâm Nghiên c?u v? Quá trình Oxy hóa kh? trong Y sinh ho?c Thành viên Redexome, và Luiz Henrique Bozi, m?t nghiên c?u sinh sau ti?n si. Ông dã ti?n hành nghiên c?u khi còn là th?c t?p sinh nghiên c?u t?i Harvard, v?i s? h? tr? t? Qu? nghiên c?u FAPESP São Paulo.

(?nh: px)

Các nhà nghiên c?u dã phát hi?n ra m?t ch?t trung gian t? bào giúp co có th? di?u ch?nh d? t?p luy?n.

Trong m?t bài báo dang trên Phys.org Ferreira gi?i thích v?i Agência FAPES, k?t qu? c?a h? cho th?y r?ng “succinate r?i kh?i các t? bào co trong quá trình t?p th? d?c và g?i cho nh?ng ngu?i hàng xóm c?a chúng nh?ng d?u hi?u ho?c ch? s? khuy?n khích” quá trình tái t?o mô co. “

Các t? bào th?n kinh v?n d?ng sau dó phát tri?n các phân nhánh m?i. Tác gi? c?a nghiên c?u ti?p t?c, nói thêm r?ng “các s?i co tr? nên d?ng d?u hon” trong vi?c d?t du?c s?c m?nh khi co và ch?p nh?n lu?ng du?ng trong máu tang lên trong t? bào d? s?n xu?t adenosine triphosphate ho?c ATP, nhiên li?u t? bào. Trong quá trình c? th? này, Ferreira nói rõ, hi?u qu? s? tang lên.

Các k?t qu? nghiên c?u nêu b?t trong bài báo d?a trên m?t s? lu?ng l?n các thí nghi?m ? c? d?ng v?t và con ngu?i. Các so sánh có s? tham gia d?u tiên c?a hon 500 ch?t chuy?n hóa t?n t?i trong co chân chu?t tru?c và sau khi chu?t ch?y trên máy ch?y b? cho d?n khi chúng ki?t s?c.

Ngoài các s?i co, Ferreira cho bi?t, mô co còn ch?a các t? bào th?n kinh, n?i mô và mi?n d?ch. Ông gi?i thích thêm, n?u m?i phòng giam là m?t ngôi nhà, thì nh?ng con ph? gi?a nh?ng ngôi nhà nhu v?y s? là ” qu?ng cáo xen k? ho?c không gian trung gian.

Các nhà di?u tra nghiên c?u dã phân l?p và dánh giá t?ng ngôi nhà và du?ng ph? nói trên d? bi?t nh?ng thay d?i nào trong khu v?c lân c?n sau khi t?p th? d?c và xác d?nh s? gia tang dáng k? succinate “ch? trong các s?i co và mô k?.”

M?t hi?n tu?ng tuong t? cung du?c xác d?nh ? nh?ng ngu?i tình nguy?n kh?e m?nh có d? tu?i t? 25 d?n 30 trong m?t bài t?p cu?ng d? cao kéo dài 60 phút trên m?t chi?c xe d?p c? d?nh.

Trong tru?ng h?p này, các tác gi? nghiên c?u dã ki?m tra các m?u máu du?c thu th?p qua ?ng thông trong d?ng m?ch và tinh m?ch dùi. H? phát hi?n ra r?ng n?ng d? succinate tang lên dáng k? trong máu tinh m?ch, khi?n co b?p và gi?m xu?ng trong th?i gian h?i ph?c.

K?t qu? c?a h? thuy?t ph?c các nhà khoa h?c r?ng co b?p th?c s? ti?t ra succinate d? ph?n ?ng v?i cang th?ng do t?p th? d?c, m?c dù h? mu?n bi?t làm th? nào và hon h?t là t?i sao.

Ðánh giá máu c?a nh?ng ngu?i tình nguy?n cung c?p manh m?i cho th?y m?t h?p ch?t n?a tang lên khi t?p th? d?c, trong c? hai máu d?ng m?ch và tinh m?ch, là lactate, m?t d?u hi?u cho th?y các t? bào dã kích ho?t h? th?ng t?o nang lu?ng kh?n c?p.